e-hvtd v2.0 (9175)

守靈 thủ linh
♦Giữ ở bên cạnh linh sàng, linh cữu hoặc linh vị. ◇Hồng Lâu Mộng : Giả Trân, Vưu Thị tịnh Giả Dung nhưng tại tự trung thủ linh, đẳng quá bách nhật hậu, phương phù cữu hồi tịch sự , , (Đệ lục tứ hồi).