e-hvtd v2.0 (9175)

禮服 lễ phục
♦☆Tương tự: chế phục , chương phục . ★Tương phản: tiện phục 便, thường phục .
♦Quần áo mặc theo quy định trong những dịp cử hành lễ nghi quan trọng. ◇Hồng Lâu Mộng : Phạn hậu Thám Xuân hoán liễu lễ phục, các xứ khứ hành lễ , (Đệ thất thập hồi).