e-hvtd v2.0 (9175)

委員 ủy viên
♦Người được ủy thác hoặc đảm nhiệm một sự vụ đặc định trong một đoàn thể hoặc cơ quan chính trị. ◎Như: lập pháp ủy viên .