e-hvtd v2.0 (9175)

霞衣 hà y
♦Áo lấy mây ráng làm thành. Sau chỉ quần áo của tiên nhân đạo sĩ. ◇Thẩm Ước : Thù đình bất khả cập, Phong tiêu đa dị sắc; Hà y bất đãi phùng, Vân cẩm bất tu chức , ; , (Họa Lưu Trung Thư Tiên thi ).
♦Tỉ dụ quần áo mềm mại mỏng nhẹ đẹp đẽ. ◇Lí Kiệu : Hà y tịch thượng chuyển, Hoa tụ tuyết tiền minh , (Vũ ).
♦Chỉ mây sương, khói ráng. § Vì mây có thể che lấp nên gọi như vậy. ◇Đường Trung Tông : Hà y hà cẩm thiên bàn trạng, Vân phong vân tụ bách trùng sanh , (Thạch tông ).
♦Chỉ vẻ ngoài êm ái nhẹ nhàng xinh đẹp. ◇Nguyên Hiếu Vấn : Yểu điệu xuân phong tiền, Hà y dục khinh cử , (Lê hoa hải đường ). § Tả cánh hoa.