e-hvtd v2.0 (9175)

薄分 bạc phận
♦Tiếng nhún nhường, khiêm xưng mặt mày, thân phận của mình. § Cũng viết là: bạc diện , bạc kiểm . ◇Tây du kí 西: Thử khứ nhược tương thử thư phó dữ tha, tha niệm vi thần bạc phận, tất nhiên phóng bệ hạ hồi lai , , (Đệ thập hồi) Chuyến này giao thư này cho hắn, hắn sẽ nghĩ tới nỗi bầy tôi phận mỏng của thần, tất nhiên để cho bệ hạ quay về.