e-hvtd v2.0 (9175)

桂魄 quế phách
♦Chỉ mặt trăng. § Theo truyền thuyết, trên mặt trăng có cây quế. ◇Tô Thức : Quế phách phi lai quang xạ xứ, lãnh tẩm nhất thiên thu bích , (Niệm nô kiều , Bằng cao thiếu viễn , Từ ).