e-hvtd v2.0 (9175)

螢窗 huỳnh song
♦Đời Tấn, Xa Dận nhà nghèo không có dầu thắp đèn, bắt đom đóm lấy ánh sáng mà đọc sách (Tấn Thư , Xa Dận truyện ). § Về sau huỳnh song hình dung chuyên cần đọc sách, khổ học. Cũng mượn chỉ phòng đọc sách. ◇Hứa Hồn : Ân cần vi tạ nam khê khách, Bạch thủ huỳnh song vị kiến chiêu , (Tống Tiền Đông Dương ).