e-hvtd v2.0 (9175)

晨昏 thần hôn
♦Buổi sớm và buổi tối. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Vãn gian tiện quy tự trung an túc, thần hôn tùy trứ Tịnh Ngộ tố công quả, khể thủ Phật tiền 便宿, , (Quyển nhất cửu).
♦Sớm tối thăm hỏi cha mẹ. § Thần hôn định tỉnh nói tắt.