e-hvtd v2.0 (9175)

清塵濁水 thanh trần trọc thủy
♦Bụi trong nước đục. § Tỉ dụ người xa cách nhau, không biết bao giờ gặp lại nhau. ◇Tào Thực : Quân nhược thanh lộ trần, Thiếp nhược trọc thủy nê, Phù trầm các dị thế, Hội hợp hà thì hài , , , (Thất khải ) Chàng như bụi trên đường sạch, Thiếp như bùn ở nước đục, Nổi chìm tình cảnh mỗi người khác nhau, Biết bao giờ mới lại được gặp nhau?