e-hvtd v2.0 (9175)

納采 nạp thái
♦Tục lệ cưới xin ngày xưa, nhà trai nhờ người làm mối đem lễ vật đến cho nhà gái để cầu hôn. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Đạo ngôn vị liễu, chỉ thính đắc ngoại diện cổ nhạc huyên thiên, Lô Sinh lai hành nạp thái lễ, chánh tại đường tiền bái quỵ , , , (Quyển ngũ).