e-hvtd v2.0 (9175)

加利福尼亞州 gia lợi phúc ni á châu
♦State of California.