e-hvtd v2.0 (9175)

樞紐 xu nữu
♦Chỉ nữu tinh thiên xu của sao Bắc Cực . Cũng để ví với đế vương.
♦Chỉ then chốt đóng mở cửa. Tỉ dụ đầu mối trọng yếu của sự vật. ◎Như: giao thông xu nữu đầu mối giao thông trọng yếu. ◇Tiền Vịnh : Nhiên tắc tình dã giả, thật thiên địa chi tỏa thược, nhân sanh chi xu nữu dã , , (Lí viên tùng thoại , Tạp kí thượng , Tình ).