e-hvtd v2.0 (9175)

透氣 thấu khí
♦Làm cho không khí lưu thông. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Tại thủy diện hành tẩu, đảo giác đắc phong lương, bất bỉ đắc tại Thượng Hải na trùng lâu điệp giác lí diện, nhiệt khởi lai một xứ thấu khí , , , (Đệ tam lục hồi).
♦Hít thở không khí. ◇Mao Thuẫn : Hữu thì mạ thượng liễu phong, cánh vong kí đương thiên tu đắc cật tố, lão thái thái tựu việt phát phách trác tử chủy điều đắng, mạ đích Lăng tả giản trực bất cảm thấu khí nhi, , , (Tiểu vu , Nhị).
♦Hình dung thông minh dĩnh ngộ.