e-hvtd v2.0 (9175)

連枷 liên gia
♦Cái neo dùng để đập lúa.