e-hvtd v2.0 (9175)

劑量 tề lượng
♦Phân lượng thuốc sử dụng. § Về mặt y học, phân lượng nhiều ít tùy theo người bệnh: thể chất, tuổi tác, bệnh tình...
♦Phân lượng. ◇Trần Kế Nho : Nhân chi thụ dụng, tự hữu tề lượng. Tỉnh sắc đạm bạc, hữu cửu trường chi lí, thị khả dĩ dưỡng thọ dã , . , , (Độc thư kính , Quyển thất).
♦Cân nhắc, đo lường. ◎Như: tề lượng nhân phẩm .
♦Điều tiết trù hoạch. ◎Như: tề lượng chi tài .