e-hvtd v2.0 (9175)

經商 kinh thương
♦☆Tương tự: tố sanh ý , doanh thương .
♦Làm nghề buôn bán, kinh doanh thương nghiệp. ◇Tào Ngu : Tha yếu kinh thương, tha khuyến tha trượng nhân nã tiền đáo Thượng Hải tố xuất khẩu sanh ý , (Bắc Kinh nhân , Đệ nhất mạc).