e-hvtd v2.0 (9175)

最初 tối sơ
♦★Tương phản: tối chung , tối hậu .
♦Ban đầu, lúc đầu, ban sơ. ◎Như: na lí tối sơ hoàn thị bất mao chi địa nơi đây lúc đầu là đồng khô cỏ cháy.