e-hvtd v2.0 (9175)

防火牆 phòng hỏa tường
♦§ Tiếng Anh: Firewall.