e-hvtd v2.0 (9175)

人氣 nhân khí
♦Ý khí, khí chất, cảm tình... (của người ta). ◇Tây du kí 西: Nhĩ giá ngai tử, toàn vô nhân khí, nhĩ tựu cụ phạ yêu hỏa, bại tẩu đào sanh, khước bả Lão Tôn đâu hạ , , , , (Đệ nhất hồi). ◇Trang Tử : Thả đức hậu tín cang, vị đạt nhân khí; danh văn bất tranh, vị đạt nhân tâm , ; , (Nhân gian thế ) Vả chăng, đức dày, tin chắc, nhưng chưa hiểu được khí khái của người; danh vọng chẳng tranh; nhưng chưa hiểu được lòng dạ của người.
♦Hơi thở, mùi vị (thân thể người ta). ◇Văn Thiên Tường : Biền kiên tạp đạp, tinh tao ô cấu, thì tắc vi nhân khí , , (Chánh khí ca ).
♦Tâm tình, tình tự. ◇Mao Thuẫn : Dao ngôn thái đa, thị tràng nhân khí khán đê, cổ lượng lai hoàn yếu điệt na , , (Tí dạ , Nhị).