e-hvtd v2.0 (9175)

招提 chiêu đề
♦Vốn chỉ chỗ ở của các vị tăng từ các nơi đến. Sau phiếm chỉ chùa hoặc tăng phòng. Cũng chỉ tăng lữ xuất gia. § Dịch âm tiếng Hồ (). ◇Đỗ Phủ : Dĩ tòng chiêu đề du, Cánh túc chiêu đề cảnh , 宿 (Du Long Môn Phụng Tiên tự ) Đã đi thăm chùa, Còn được ngủ lại đêm ở chùa.