e-hvtd v2.0 (9175)

睪丸 cao hoàn
♦Hòn dái. § Cũng gọi là: tinh sào , ngoại thận .