e-hvtd v2.0 (9175)

口吻 khẩu vẫn
♦Giọng nói. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Thính nhĩ thuyết thoại, phân minh thị kinh đô khẩu vẫn , (Đệ ngũ hồi) Nghe mi nói, rõ ràng là giọng kinh đô.