e-hvtd v2.0 (9175)

蜃氣 thận khí
♦Ánh giả, ảo ảnh. § Ánh sáng soi bể rọi lên trên không thành muôn hình vạn trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần hóa ra và gọi là thận lâu hải thị lầu sò chợ biển.