e-hvtd v2.0 (9175)

游弋 du dặc
♦Đi tuần xem xét. ◇Trần Khang Kì : Đạo Quang triều, Anh di hoành hải thượng, sư thuyền du dặc Mân Chiết chư dương diện , , (Lang tiềm kỉ văn , Quyển nhất).
♦Đi trên sông nước. ◇Quách Mạt Nhược : Thuyền tại giang trung vãng lai du dặc (Tô Liên kỉ hành , Thất nguyệt thập nhất nhật ).
♦Bồi hồi, chần chừ không quyết. ◎Như: tha giá dạng mạn vô mục tiêu địa du dặc liễu nhất hội nhi .