e-hvtd v2.0 (9175)

抑揚頓挫 ức dương đốn tỏa
♦Hình dung khí thế (âm nhạc, vũ điệu, văn chương...) cao thấp, uyển chuyển, nhịp nhàng và có nhiều biến hóa. ◇Lão tàn du kí : Chỉ thị đáo hậu lai, toàn dụng luân chỉ, na ức dương đốn tỏa, nhập nhĩ động tâm, hoảng nhược hữu kỉ thập căn huyền, kỉ bách cá chỉ đầu, tại na lí đàn tự đích , , , , , , (Đệ nhị hồi ).