e-hvtd v2.0 (9175)

嚴飾 nghiêm sức
♦Trang sức rất đẹp, thịnh sức. ◇Lịch Đạo Nguyên : Miếu tại san chi tả lộc, miếu tượng đông diện, hoa vũ tu chỉnh, đế đồ nghiêm sức, hiên miện chi dong mục nhiên , , , , (Thủy kinh chú , Tri thủy ).