e-hvtd v2.0 (9175)

蓮座 liên tọa
♦Ngồi kết già (xếp bằng như hình hoa sen). § Còn gọi là liên hoa tọa . ◇Tây du kí 西: Đại Thánh, nhĩ khứ thoát đại nạn (...) cao đăng liên tọa, khả hạ khả hạ! , (...), ! (Đệ lục tam hồi).