e-hvtd v2.0 (9175)

戎服 nhung phục
♦Quần áo quân đội. Cũng chỉ mặc quân phục. ☆Tương tự: nhung y . ◇Chu Tử ngữ loại : Tùy Dương Đế du hạnh, lệnh quần thần  giai dĩ nhung phục tòng , (Quyển cửu nhất). ◇Tử Hư Tử : Đàm Diên Khải nhung phục xuất tọa đại đường, trảm Vạn Phu Hùng đẳng tứ nhân ư án hạ , (Tương sự kí , Quân sự thiên ngũ ).