e-hvtd v2.0 (9175)

應接不暇 ứng tiếp bất hạ
♦Cảnh đẹp nhiều quá, ngắm xem thưởng thức không kịp. ◇Lưu Nghĩa Khánh : Tòng San Âm đạo thượng hành, san xuyên tự tương ánh phát, sử nhân ứng tiếp bất hạ , , 使 (Thế thuyết tân ngữ , Ngôn ngữ ).
♦Đáp ứng không xuể, bận tíu tít. ◇Văn minh tiểu sử : Na ta học đường lí đích học sanh, nhĩ dã khứ mãi, ngã dã khứ mãi, chân chánh thị ứng tiếp bất hạ, lợi thị tam bội , , , , (Đệ tứ nhị hồi).