e-hvtd v2.0 (9175)

佛州 phật châu
♦§ Viết tắt của Phật la lí đạt châu : State of Florida (Mĩ quốc).