e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 196 鳥 điểu [11, 22] U+9DDF
Show stroke order trạc
 zhuó
♦(Danh) § Xem nhạc trạc .


1. [鸑鷟] nhạc trạc