e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 181 頁 hiệt [9, 18] U+9853
Show stroke order chuyên
 zhuān
♦(Hình) Cẩn thận.
♦(Hình) Tối tăm, ngu muội, nhát sợ.
♦(Động) Chiếm riêng, nắm trọn hết. § Thông chuyên . ◇Hán Thư : Vương Mãng chuyên chánh (Mai Phúc truyện ) Vương Mãng nắm hết quyền chính.
♦(Danh) Họ Chuyên.


1. [顓頊] chuyên húc