e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 177 革 cách [4, 13] U+9773
Show stroke order cận
 jìn
♦(Danh) Ngày xưa đóng xe bốn ngựa, hai con ở trong gọi là phục mã hay gọi là cận , hai con ở ngoài gọi là tham mã . § Ngựa tham phải theo ngựa phục mà đi, cho nên cùng theo đuổi nhau không rời gọi là tham cận .
♦(Danh) Họ Cận.
♦(Động) Keo kiệt, lận tích, bủn xỉn. ◇Tô Thức : Thượng hộ hữu mễ giả, giai cận tá bất khẳng xuất , (Hàng Châu thượng chấp chánh thư ) Nhà trên có gạo, đều keo lận không chịu đem ra cho vay.
♦(Động) Trêu, quấy, đùa, trào lộng. ◇Tân Đường Thư : Tích chi sĩ, dĩ túy thất chức, hương nhân cận chi , , (Vương Tích truyện ) (Vương) Tích làm quan, vì say rượu mất chức, người làng diễu cợt ông.