e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 176 面 diện [0, 9] U+9762
38754.gif
Show stroke order diện, miến
面, 麵  miàn
♦(Danh) Mặt, bộ phận gồm cả tai, mắt, má, mũi, miệng. ◎Như: diện mạo bộ mặt, khuôn mặt. ◇Thôi Hộ : Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện đào hoa tương ánh hồng , (Đề đô thành nam trang ) Năm ngoái vào ngày hôm nay, ở trong cửa này, Mặt người cùng với hoa đào phản chiếu nhau thắm một màu hồng.
♦(Danh) Phía, bên, đằng. ◎Như: chánh diện mặt giữa, trắc diện mặt bên, toàn diện khắp mặt, toàn thể.
♦(Danh) Phần hiện ra bên ngoài hoặc bên trên của vật thể. ◎Như: lộ diện mặt đường, thủy diện mặt nước, địa diện mặt đất.
♦(Danh) Bề mặt. § Trong môn hình học, chỉ tính dài rộng, không kể đến dày mỏng gọi là bề mặt. ◎Như: bình diện mặt phẳng.
♦(Danh) Cảnh huống, tình huống. ◎Như: tràng diện tình hình, cục diện tình cảnh, thế diện tình thế.
♦(Danh) Lượng từ: (1) Lá, tấm, cái. ◎Như: nhất diện quốc kì một lá quốc kì, lưỡng diện kính tử hai tấm gương, tam diện tường ba mặt tường. (2) Lần gặp mặt. ◎Như: kiến quá nhất diện gặp mặt một lần.
♦(Động) Gặp, thấy. ◎Như: kiến diện gặp mặt. ◇Lễ Kí : Xuất tất cáo, phản tất diện , (Khúc lễ thượng ) Đi thưa về trình (ra đi thì thưa, trở về thì gặp mặt).
♦(Động) Ngoảnh về, hướng về. ◎Như: nam diện ngoảnh về hướng nam, diện bích tư quá quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm, bối san diện thủy tựa núi hướng ra sông.
♦(Phó) Ngay mặt, trước mặt, đích thân. ◎Như: diện đàm nói chuyện trực tiếp, diện giao đích thân chuyển giao.
♦Tục viết là .
♦Giản thể của .


1. [北面] bắc diện 2. [白面書生] bạch diện thư sanh 3. [八面] bát diện 4. [表面] biểu diện 5. [平面] bình diện 6. [背面] bối diện 7. [本來面目] bổn lai diện mục 8. [蓬頭垢面] bồng đầu cấu diện 9. [革面] cách diện 10. [革面洗心] cách diện tẩy tâm 11. [改頭換面] cải đầu hoán diện 12. [球面] cầu diện 13. [真面目] chân diện mục 14. [正面] chính diện, chánh diện 15. [局面] cục diện 16. [鳩形鵠面] cưu hình hộc diện 17. [面壁坐禪] diện bích tọa thiền 18. [面面相窺] diện diện tương khuy 19. [面黃肌瘦] diện hoàng cơ sấu 20. [面孔] diện khổng 21. [面積] diện tích 22. [代面] đại diện 23. [地面] địa diện 24. [假面] giả diện 25. [會面] hội diện 26. [灰頭土面] hôi đầu thổ diện 27. [兩面] lưỡng diện 28. [滿面春風] mãn diện xuân phong 29. [人面] nhân diện 30. [人面獸心] nhân diện thú tâm 31. [一面] nhất diện 32. [二面] nhị diện 33. [反面] phản diện 34. [粉面] phấn diện 35. [撲面] phốc diện 36. [方面] phương diện 37. [心活面軟] tâm hoạt diện nhuyễn 38. [切面] thiết diện 39. [全面] toàn diện 40. [呈面] trình diện 41. [出頭露面] xuất đầu lộ diện