e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 167 金 kim [4, 12] U+920C
Show stroke order quyết
 jué
♦Thường dùng như chữ .