e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 159 車 xa [15, 22] U+8F61
Show stroke order
 pèi
♦(Danh) Dây cương ngựa. ◇Khuất Nguyên : Ẩm dư mã ư Hàm Trì hề, tổng dư bí hồ Phù Tang , (Li Tao ) Cho ngựa ta uống nước ở Hàm Trì hề, buộc dây cương ở đất Phù Tang.