e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [6, 10] U+8317
Show stroke order mính
 míng,  mǐng
♦(Danh) Trà hái muộn. § Cũng như xuyễn .
♦(Danh) Phiếm chỉ trà. ◎Như: hương mính trà thơm, trà hương.
♦(Hình) Ngày xưa đồng nghĩa với mính , xem mính đính .