e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 127 耒 lỗi [0, 6] U+8012
32786.gif
Show stroke order lỗi
 lěi
♦(Danh) Cái cày. ◇Hàn Phi Tử : Nhân thích kì lỗi nhi thủ chu, kí phục đắc thố , (Ngũ đố ) Vì thế bỏ cày mà giữ gốc cây, mong lại bắt được thỏ.
♦(Danh) Cán (của cái cày hay cái cuốc).