e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 108 皿 mãnh [4, 9] U+76C3
Show stroke order bôi
 bēi
♦Cũng như chữ bôi .