e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [9, 13] U+744B
Show stroke order
 wěi
♦(Danh) Một thứ ngọc đẹp.
♦(Hình) Quý lạ, trân kì. ◇Lục Cơ : Minh châu vĩ bảo, diệu ư nội phủ , 耀 (Biện vong luận thượng ) Minh châu quý báu, chiếu sáng bên trong phủ.
♦(Động) Khen ngợi, khoe khoang. ◇Hậu Hán Thư : Lương Huệ Vương vĩ kì chiếu thừa chi châu (Lí Ưng truyện ) Lương Huệ Vương khoe ngọc chiếu thừa của mình.