e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 94 犬 khuyển [6, 9] U+72E9
Show stroke order thú
 shòu
♦(Danh) Lễ đi săn mùa đông.
♦(Động) Đi săn.


1. [巡狩] tuần thú