e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [7, 10] U+6D87
Show stroke order kính, kinh
 jīng,  qǐng
♦(Danh) Sông Kính. § Sông Kính đục, sông Vị trong, vì thế nên phân biệt thanh trọc gọi là kính vị .
♦(Danh) Ngòi, lạch, dòng nước.
♦(Động) Đại tiện. ◎Như: kính sửu đại tiện tiểu tiện.
♦§ Ghi chú: Còn đọc là kinh.