e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 85 水 thủy [6, 9] U+6D33
Show stroke order như
 rù,  rú
♦(Hình) § Xem tự như .
♦(Danh) Tên sông, phát nguyên từ tỉnh Hà Bắc , chảy qua huyện Tam Hà .


1. [沮洳] tự như