e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [13, 17] U+6A90
Show stroke order diêm, thiềm
 yán,  dān
♦§ Cũng như chữ .