e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+6978
Show stroke order thu
 qiū
♦(Danh) Cây thu. § Gỗ dùng để làm bàn cờ rất tốt, nên cuộc cờ cũng gọi là thu bình .