e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 75 木 mộc [4, 8] U+6770
26480.gif
Show stroke order kiệt
 jié
♦§ Cũng như chữ kiệt . ◇Tư Mã Quang : Thiên sanh thiên vạn nhân, trung hữu nhất tuấn kiệt , (Họa Ngô Trùng Khanh tam ai thi ).
♦§ Giản thể của chữ .