e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 64 手 thủ [5, 8] U+62C9
25289.gif
Show stroke order lạp
 lā,  lá,  lǎ,  là
♦(Động) Bẻ gãy. ◇Sử Kí : Sử lực sĩ Bành Sanh lạp sát Lỗ Hoàn Công 使 (Tề thế gia ) Sai lực sĩ Bành Sinh bẻ gãy giết Lỗ Hoàn Công.
♦(Động) Vời, mời. ◎Như: lạp nhân tác bạn vời người làm bạn.
♦(Động) Dẫn, dắt, lôi, kéo. ◎Như: lạp xa kéo xe, lạp thủ nắm tay.
♦(Động) Kéo đàn, chơi đàn. ◎Như: lạp tiểu đề cầm kéo đàn violon, lạp hồ cầm kéo đàn nhị.
♦(Động) Kéo dài. ◎Như: lạp trường cự li kéo dài khoảng cách.
♦(Động) Móc nối, liên hệ. ◎Như: lạp giao tình làm quen, lạp quan hệ làm thân.
♦(Động) Chào hàng, làm ăn buôn bán. ◎Như: lạp mãi mại chào hàng.
♦(Động) Đi ngoài, bài tiết. ◎Như: lạp đỗ tử tháo dạ, lạp thỉ đi ngoài.


1. [阿拉伯] a lạp bá 2. [阿拉法] a lạp pháp 3. [柏拉圖] bá lạp đồ 4. [巴拉圭] ba lạp khuê 5. [達蘭薩拉] đạt lan tát lạp 6. [希拉剋] hi lạp khắc 7. [拉倒] lạp đảo 8. [拉夫桑賈尼] lạp phu tang cổ ni 9. [伊拉克] y lạp khắc