e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 62 戈 qua [1, 5] U+620A
25098.gif
Show stroke order mậu
 wù
♦(Danh) Can Mậu , can thứ năm trong thiên can mười can.
♦(Danh) Hàng thứ năm, bậc thứ năm.