e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [14, 17] U+5DB8
Show stroke order vanh
 róng
♦(Hình) § Xem tranh vanh .


1. [崢嶸] tranh vanh