e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 46 山 sơn [8, 11] U+5D22
Show stroke order tranh
 zhēng
♦(Hình) § Xem tranh vanh .


1. [崢嶸] tranh vanh